زمینه های فعالیت

انواع خدمات نقشه برداری و طراحی به شکل تهیه نقشه یا خدمات میدانی که توسط این شرکت انجام می پذیرد
برداشت

برداشت

برداشت توپوگرافی، کاداستر، as built و غیره

پیاده سازی

پیاده سازی

پیاده سازی نقاط طرح های عمرانی با دقت های مختلف

کنترل اجرا

کنترل اجرا

کنترل تراز ارتفاعی و حدود پلانیمتریک طرح های عمرانی در هنگام اجرا جهت هدایت ماشین آلات

ایجاد نقاط شبکه

ایجاد نقاط شبکه

بستن لوپ و شبکه ژئودزی به روش dGPS بر اساس استاندارد های سازمان نقشه برداری و اداره نقشه برداری شرکت ملی نفت ایران

RTK

RTK

برداشت و پیاده سازی نقاط به روش Real Time Kinematic

طراحی و اجرای تفکیک اراضی

طراحی و اجرای تفکیک اراضی

طراحی طرح های تفکیک و محوطه سازی بر روی نقشه توپوگرافی و پیاده سازی آن بر روی زمین